Regulamin sprzedaży

Opisujemy regulamin sprzedaży w serwisie jzk24.pl. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Regulamin sprzedaży serwisu FAKTURAVAT.PL
§ 1: Przedmiotem sprzedaży jest niewyłączna licencja na oprogramowanie dostępne na stronie internetowej FAKTURAVAT.PL. Oprogramowanie składa się z programów gotowych o określonym zestawie funkcjonalności oraz pakietów dodatkowych, które licencjonuje się wraz z oprogramowaniem albo odrębnie. Licencja ma charakter umowy adhezyjnej, której postanowienia nie są i nie mogą być negocjowane indywidualne. Każda transakcja jest objęta postanowieniami regulaminu w wersji, jaka obowiązuje w momencie jej zawierania, a jej zawarcie jest uzależnione od akceptacji regulaminu. Treść regulaminu w trwałej formie jest załącznikiem do dokumentów transakcji.
§ 2: LICENCJODAWCĄ i SPRZEDAWCĄ jest JZK24 SP. Z O.O, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, NIP 5842771700, REGON 380071994. KLIENTEM jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, posiadająca adres w Polsce i zamierzająca użytkować oprogramowanie w Polsce, zdolna do zawarcia umowy licencyjnej na odległość i gotowa do jej zawarcia. Domniemywa się, że Klient będzie użytkownikiem oprogramowania, a licencję nabywa dla własnych potrzeb. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla którego przedmiot sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, może posiadać dodatkowe uprawnienia konsumenckie.
§ 3: Oprogramowanie jest polskim produktem autorskim. Oprogramowanie jest udostępniane w formie treści cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej. Oprogramowanie służy do wspomagania prowadzenia działalności gospodaczej i nie jest przeznaczone dla konsumentów. Oprogramowanie ma charakter aplikacji gotowej, tworzonej nie na zamówienie konkretnego klienta, zatem może nie spełniać jego konkretnych oczekiwań albo nie działać prawidłowo w konkretnych warunkach. Oprogramowanie posiada minimalne wymagania techniczne, określone na wskazanej wyżej stronie internetowej. Wykorzystywanie oprogramowania bez spełnienia wymagań technicznych odbywa się na wyłączne ryzyko klienta.
§ 4: Licencja na oprogramowanie jest wydawana dla konkretnego klienta, ze wskazaniem dopuszczalnego zakresu wykorzystywania, w szczególności ilości stanowisk komputerowych, ilości użytkowników, okresu wykorzystywania oraz innych istotnych cech. W razie braku wskazania danej cechy przyjmuje się, że licencja nie zawiera ograniczenia - w zakresie, w jakim wynika to wprost z istoty transakcji sprzedaży, a w pozostałym zakresie, że licencja nie została udzielona. Jeśli nie wskazano ilości stanowisk, użytkowników albo okresu ważności, przyjmuje się, że licencja została wydana na 1 stanowisko, dla 1 użytkownika, na okres 1 roku.
§ 5: Nabycie licencji następuje wyłącznie poprzez zawarcie umowy w sposób elektroniczny na stronie internetowej jakzawszekapitalne.pl w taki sposób, że po podaniu w odpowiednim formularzu prawdziwych danych zamawiającego i wykonaniu płatności za pomocą systemu elektronicznego albo przelewem zwykłym na indywidualny numer rachunku bankowego do danego zamówienia, na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie zakupu, a po pomyślnej weryfikacji procesu przez sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłana licencja wraz z fakturą. Do czasu zakończenia procedury domniemywa się, że sprzedaż nie nastąpiła. Procedura może potrwać do 14 DNI.
§ 6: Sprzedawca zapewnia, że dołożył starań, aby oprogramowanie działało poprawnie i zgodnie z celem, dla którego zostało przygotowane, na typowym komputerze spełniającym wymagania techniczne. Sprzedawca nie ma wpływu na działanie oprogramowania na konkretnym komputerze, jego współpracę z konkretnym systemem albo urządzeniem zewnętrznym. Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie. Klient zobowiązany jest zweryfikować, czy oprogramowanie działa poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami, a w razie negatywnej weryfikacji powinien skorzystać z opisanego prawa do odstąpienia od umowy w terminie i na zasadach wskazanych w tym regulaminie. Powyższe wyczerpuje żądania klienta, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dają inne uprawnienia. Strony wyłączają rękojmię w pozostałym zakresie.
§ 7: Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI od daty nabycia licencji, niezależnie od tego, czy treść cyfrowa została skonsumowana, bez podawania przyczyn, pod warunkiem zaprzestania użytkowania oprogramowania, w stosunku do którego odstępuje od umowy. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać żądanie na adres Licencjodawcy albo wskazać to żądanie w inny, jasny sposób tak, aby sprzedawca mógł się z nim zapoznać. Żądanie odstąpienia od umowy musi zawierać dane klienta umożliwiające identyfikację, jasne wskazanie woli odstąpienia, oraz podanie przyczyny, jeśli zostaje złożone po terminie 14 DNI od daty nabycia. Konkretna forma nie jest wymagana. Po jego otrzymaniu zostanie wystawiona faktura korygująca, licencja zostanie unieważniona, a zwrot zostanie wykonany na oryginalną formę płatności. Zwrot zostanie wykonany w pełnej kwocie w przypadku odstąpienia w terminie 14 DNI, a w kwocie odpowiadającej nieskonsumowanemu okresu licencji w przypadku odstąpienia po tym terminie. Procedura zostanie wykonana niezwłocznie, ale może potrwać do 14 DNI.
§ 8: Dane osobowe. Dane osobowe podawane są przez klienta dobrowolnie w celu realizacji zamówienia i będą przetwarzane przez sprzedawcę lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności wymienione na wstępie jako upoważnieni licencjodawcy, wyłącznie w celu A. realizacji zamówienia, B. wydania licencji, C. obsługi licencji, D. marketingu produktów własnych, E. rozliczeń księgowych, w szczególności w następującym zakresie: F. rozliczenia księgowe (do 6 lat od zakupu), G. rozliczenia legalności licencji (do 10 lat od zakupu), H. lista licencji zablokowanych (w trybie ciągłym, do 365 dni po okresie wygasania danej licencji), lub w innym zakresie określonym w odrębnych przepisach lub wynikającym z prawnie uzsadnionego interesu. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw zostanie oddalony, jeśli obowiązujące przepisy prawa albo ważny interes prawny sprzedawcy dają podstawę do przetwarzania. Ponieważ przetwarzane są wyłącznie dane osobowe podane przez klienta, domniemywa się, że posiada on informację o tym przetwarzaniu.
§ 9: Dane wprowadzane w oprogramowaniu przetwarzane są bezpośrednio przez klienta na swoich własnych zasadach. Sprzedawca nie ma wglądu do tych danych, nie przetwarza ich, nie oferuje wykonania kopii zapasowych i nie odpowiada za ich utratę. Obowiązkiem klienta jest wykonywanie kopii zapasowych we własnym zakresie, a także ustawienie odpowiednio silnych haseł w programie, jak również wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i prawnych w taki sposób, by przetwarzanie danych w oprogramowaniu odbywało się zgodnie z prawem.
§ 10: Reklamacje można zgłaszać do Sprzedawcy telefonicznie albo pisemnie. Co do reklamacji dotyczących sposobu działania aplikacji, mają zastosowanie postanowienia regulaminu dotyczące gwarancji i rękojmi. W zakresie nie objętym tymi postanowieniami, rozwiązaniem reklamacji jest albo wydanie nowej licencji, albo odstąpienie od umowy. Zmiany oprogramowania nie są możliwe.
§ 11: Ponieważ oprogramowanie jest przeznaczone do celów zawodowych, w tym fakturowania dla płatników podatku VAT, w ofercie wskazuje się przynajmniej cenę netto oraz stawkę podatku VAT. Najdalej w etapie zamówienia, przed zamówieniem z obowiązkiem płatności, zostanie określona cena brutto, zawierająca ewentualną opłatę za realizację zamówienia lub dostawę. Cena określona na stronie internetowej jest ceną ostateczną.
§ 12: Sprzedawca i klient zobowiązują się działać w dobrej wierze, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Zakazane jest wykorzystywanie oprogramowania do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, naruszania praw osób trzecich albo działania na czyjąś szkodę. W razie stwierdzenia takich działań sprzedawca ma prawo zerwania umowy bez odszkodowania, z uwzględnieniem opisanej wyżej procedury zwrotu.
§ 13: W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności weryfikacji licencji oraz usług inicjowanych czynnościami klienta w programie, każdorazowo następuje komunikacja z serwerem usług internetowych, będącym pod kontrolą sprzedawcy. Użytkownik oprogramowania zobowiązuje się zapewnić dostęp dla takiego połączenia. Zakazane jest wykorzystywanie procedury komunikacji z serwerem w inny sposób, niż za pośrednictwem oprogramowania.
§ 14: Obsługa klienta świadczona jest co do zasady w formie telefonicznej przez upoważniony podmiot za pośrednictwem wydzielonego numeru telefonu. Obsługa jest ograniczona do realizacji zamówienia, uruchomienia i aktywacji oprogramowania. Sprzedawca nie oferuje rozszerzonej pomocy technicznej, szkoleń ani usług zmiany oprogramowania na życzenie.
§ 15: W razie sporów strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozwiązania, w tym w trybie mediacji. W zakresie dopuszczalnym prawem roszczenia sprzedawcy ograniczone są razie do cennikowej ceny oprogramowania, zaś roszczenia klienta do kwoty faktycznie zapłaconej za licencję.
§ 16: Mają zastosowanie przepisy licencji ramowej, związanej z danym oprogramowaniem. Zaakceptowanie licencji ramowej jest warunkiem instalacji oprogramowania. Treść licencji ramowej jest także dostarczana na trwałym nośniku w momencie wydania licencji oraz jest dostępna na stronie internetowej sprzedawcy.
§ 17: W zakresie korzystania z serwisu internetowego Sprzedawcy ma zastosowanie polityka prywatności, udostępniona w tym serwisie bezpośrednio.
§ 18: W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy dotyczące praw autorskich i przepisy kodeksu cywilnego.

FAKTURAVAT.PL – tel. 587823566 – jzk24@facturo.pl - JZK24 SP. Z O.O, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, NIP 5842771700, REGON 380071994
DATA AKTUALIZACJI DOKUMENTU: 13 SIERPNIA 2023

Pobierz regulamin na trwałym nośniku PDF. Pobierz teraz


Regulamin sprzedaży
Opisujemy regulamin sprzedaży w serwisie jzk24.pl. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.